ഏകദിന അധ്യാപക പരിശീലനം - 2017 ഓഗസ്റ്റ് -05

ഏകദിന അധ്യാപക  പരിശീലനം - 2017 ഓഗസ്റ്റ് -05

വായനാവസന്തം 2015

വായനാവസന്തം programme conducted at BRC Kuttippuram on 13/11/2015.

The programme inaugurated by BPO Subaida.KP and section handled by Bindu.S BRC Trainer. വായനാവസന്തം Programme was a great success. 

IEDC Parental TLM Workshop

IEDC Parental TLM  Workshop has been started on 13/11/2015 at Kuttippuram BRC Hall.